Bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’accions de suport, foment i implementació de l’Agenda 2030 i de sensibilització dels ODS

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9169, de 8 de setembre de 2021, publica el Decret 26/2021, de 9 d’agost, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’accions de suport, de foment i d’implementació de l’Agenda 2030 i de sensibilització dels objectius de desenvolupament sostenible.

És objecte d’aquest decret l’aprovació de les bases reguladores per les quals s’han de regir les convocatòries de subvencions de l’exercici 2021 i, si escau, dels exercicis 2022 i 2023, destinades a la promo ció, el foment i el desenvolupament d’accions de divulgació, implementació i sensibilització dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana des de la perspectiva dels ODS17, generació d’aliances.

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions objecte de regulació per aquest decret:

a) Les associacions i organitzacions, sense ànim de lucre, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i ins- crites, en la data de publicació de la corresponent convocatòria, en el registre que corresponga, en funció de la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat i que disposen de la seu central o d’una delegació permanent al territori de la Comunitat Valenciana.

b) Les empreses, que en la data de la publicació de la convocatòria, posseïsquen entre 50 i 250 persones treballadores d’alta en el règim general de la Seguretat Social, en centres de treball de la Comunitat Valenciana.

 

 

Desplaça cap amunt