Ajuntament de Castelló: Convocatòria 2023 de Educació per al Desenvolupament sostenible, ciutadania global i sensibilització.

Modalitats

Modalitat A) Projectes d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global. Els projectes que es presenten en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania global, hauran de dirigir-se a fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències, promoure l’educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia social que contribuïsquen a la transformació social i el respecte dels Drets Humans en el món, a partir de propostes formatives en l’àmbit formal (des de l’etapa infantil fins a la universitària) i no formal, dirigides a públics concrets i amb una visió critica que puga promoure un canvi d’actituds. La formació que s’impartisca ha de partir de l’anàlisi de la realitat existent, donant suport a processos formatius que treballen vivències, continguts, habilitats i valors, sobre el qual construir processos i accions que contribuïsquen a la justícia social.

Modalitat B) Projectes de Sensibilització. Els projectes que es presenten en matèria de sensibilització hauran de dirigir-se a iniciatives orientades a la sensibilització sobre les situacions de desigualtat dels països empobrits i la seua interdependència amb la realitat dels països del Nord, principalment en els sectors mes vulnerables de la població, en particular la infància i joventut, dona, comunitats indígenes, persones refugiades, desplaçades i retornades, víctimes de conflictes armats, etc, des de la perspectiva de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Quantia: Per al finançament de la present convocatòria s’estableix la quantitat màxima de 70.000,00 €, amb càrrec al pressupost municipal de 2023. S’estableixen les següents quantitats com a import màxim a subvencionar per projecte, en funció del tipus de projecte:A) Projectes d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global, màxim a subvencionar per projecte: 10.000,00€. B) Projectes de Sensibilització Social, màxim a subvencionar per projecte: 5.000,00€.

Termini: Des del 25 d’octubre fins al 8 de novembre 2023, tots dos inclosos.

CONTACTE
Negociat de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
Secció de Benestar Social
Telf.: 964 355 475 ext. 6221 Edif. “Menador”
Pl. Hort dels Corders, 4 -12001
Ayuntament de Castelló de la Plana
cooperacioisolidaritat@castello.es 

Desplaça cap amunt