Ajuntament d’Onda: Convocatòria de subvencions per a projectes i accions de cooperació per al desenvolupament 2021

Convocatòria pública de les subvencions en règim de concurrènci acompetitiva a atorgar per l’Ajuntament d’Onda, destinades a finançar projectes específics i accions singulars de cooperació per al desenvolupament, que es duen a terme per ONGD locals que tinguen com a finalitat:

1a) Dotar, millorar o ampliar infraestructures bàsiques que permeten el desenvolupament integral de la zona en què es materialitze l’ajuda, primant si és possible la utilització dels seus recursos endògens, a fi d’evitar actuacions tendents a generar o reforçar relacions de dependència respecte als països desenvolupats.

1b) Promoure accions que tinguen per objecte l’ajuda i satisfacció de necessitats bàsiques d’alimentació, vivenda, salut, educació i ocupació.

1c) Afavorir el desenvolupament i atenció integral en els sectors de població objectivament més desfavorits.

1d) Ajudes d’emergència humanitària, entenent per tal la situació produïda per catàstrofe natural, conflicte bèl·lic, així com per qualsevol altra circumstàncies excepcional sobrevinguda amb especial repercussió negativa en la població dels països empobrits i que requerisca d’una intervenció assistencial urgent.

Crèdits pressupostaris

Els crèdits pressupostaris a què s’imputen les presents subvencions ascendixen a la quantia de 40.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2311.48004 del Pressupost General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies naturals a partir de l’endemà al de la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Desplaça cap amunt