Ajuntament d´Elx: Convocatòries 2022 de projectes de cooperació Internacional i convocatòria de Educació i sensibilització

Extracte de la convocatòria 2022 de Projectes de Cooperació publicada en el BOP Alacant 13/04/2022

Objecte: Aquesta convocatòria pública té com a objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (en avant ONGD) sense ànim de lucre, per a l’execució de projectes en el camp de la Cooperació Internacional al Desenvolupament, en països estructuralment empobrits.

Bases reguladores: Bases d’execució del Pressupost Exercici vigent, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de l’1 de febrer de 2021.

Quantia: 220.178,51 €.

Termini de Presentació: El termini per a la presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Extracte de la convocatòria 2022 de Educació per al Desenvolupament/ Sensibilització en el BOP Alacant 13/04/2022

Objecte: La present convocatòria pública té com a objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament sense ànim de lucre, per a l’execució de projectes per a la Sensibilització i l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global.

Bases reguladores: Bases d’execució del Pressupost Exercici vigent, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de l’1 de febrer de 2022.

Quantia: 30.000,00 €.

Termini de presentació: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Tota la documentació es por obtindre en la sede electrònica de l’Ajuntament: https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_HOME
-Per a projectes de Cooperació: TRÁMITES – CATÁLOGO DE TRÁMITES – ÁMBITO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO – SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO.
-Per a projectes de Sensibilització i EpD: TRÁMITES – CATÁLOGO DE TRÁMITES – ÁMBITO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO – SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Desplaça cap amunt