Ajuntament d’Elx: convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament i ajuda solidària internacional

Beneficiaris: Podran sol·licitar aquesta subvenció les entitats que complisquen els requisits recollits en la Base 4a de la Convocatòria.

Objecte: Aquesta convocatòria pública té com a objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (en avant ONGD) sense ànim de lucre, per a l’execució de projectes en el camp de la Cooperació Internacional al Desenvolupament, en països estructuralment empobrits.

Bases reguladores: Bases d’execució del Pressupost Exercici vigent, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del 3 de febrer de 2021.

Quantia: 115.000,00 €.

Termini de presentació: El termini per a la presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Desplaça cap amunt