Ajuntament d’Elx: convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Beneficiaris

Podran sol-licitar aquesta subvenció les entitats que complisquen els requisits recollits en la Base 4a de la Convocatòria.

Objecte

Aquesta convocatòria pública té com a objecte la concessió, d’ajudes a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD) sense ànim de lucre, per a l’execució de projectes en el camp de la Cooperació Internacional al Desenvolupament, en països estructuralment empobrits.

Bases reguladores

Bases d’execució del Pressupost Exercici vigent, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del 16 de gener de 2023.

Termini de Presentació

El termini per a la presentació de sol-licituds és de 45 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Desplaça cap amunt