Ajuntament d’Elx: convocatòria de subvencions a ONGD per a projectes de Sensibilització i l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquesta subvenció les entitats que complisquen els requisits arreplegats en la Base 5a de la convocatòria.

Objecte

La present convocatòria pública té com a objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament sense ànim de lucre, per a l’execució de projectes per a la Sensibilització i l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global.

Bases reguladores

Bases d’execució del Pressupost Exercici vigent, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del 16 de gener de 2023.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

 

Desplaça cap amunt