Ajuntament de València: subvencions per projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2023

Objecte

La Convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de València per a la realització de projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global i Sensibilització, dirigits tant als àmbits “formal” com “no formal” a desenvolupar a la ciutat de València.

Des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD per a construir una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats en matèria d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global i que complisquen amb els següents requisits:

 • Estar formalment inscrita, com a mínim dos anys (Modalitat I), i un any (Modalitat II) en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d’això, en el Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), abans de la publicació d’esta convocatòria en el BOP.
 • Mancar de fins de lucre.
 • Disposar de seu social o delegació en el municipi de València.

Esta seu o delegació, assumirà la responsabilitat en tot el relacionat amb l’execució del projecte, per a això designarà un representant que actuarà com a interlocutor amb el personal tècnic i administratiu de l’Ajuntament de València.

Per al cas de les ONGD vinculades a organitzacions sindicals, la dotació de personal permanent i voluntari podrà estar composta, a més de per el personal contractat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals, que desenvolupen de manera habitual l’activitat de l’entitat. En este cas, se substitueix el requisit de disposar de personal voluntari vinculat a l’entitat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals (que aporten el 0’7% de la seua quota sindical a accions de cooperació internacional). Amb això, es compleix l’objecte d’este requisit, que és prioritzarà la concessió de subvencions a les organitzacions de desenvolupament que tinguen una àmplia base social, presència i estructura a la ciutat i contribuir a la promoció de la solidaritat internacional i a la revitalització del teixit associatiu local i la participació ciutadana.

A l’efecte de la consideració de personal voluntari de les organitzacions, no tindrà esta consideració el personal de les Juntes Directives o Patronats.

 • Tindre experiència i capacitat operativa en la realització, individualment o en agrupació, de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de València i l’agència estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, en el seu cas.
 • Haver justificat amb anterioritat a la finalització del del termini d’esmena de defectes de la convocatòria, qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament de València. S’entendrà complit este requisit quan les entitats hagen presentat dins del termini i en la forma escaient els corresponents informes de justificació o es troben en alguna de les següents situacions respecte a les convocatòries de subvencions anteriors:
  • No haver finalitzat el termini de justificació ateses les bases de concessió de les subvencions anteriors.
  • Haver-se resolt positivament l’ampliació del termini per a justificar.
  • En el cas que alguna ONGD haja procedit al reintegrament total o parcial d’una subvenció per incompliment de Bases o per no haver pogut executar el projecte, s’entendrà degudament justificada.
 • Els previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No seran admesos els projectes presentats per entitats que es troben en procediment de reintegrament per via executiva.
 • En cas de concórrer a les convocatòries en agrupació d’entitat és, cadascuna d’elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats, i presentar tota la documentació, sent necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Totes les entitats de l’agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders suficients per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l’agrupació i no podrà dissoldre’s l’agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Modalitats

ASPECTES GENERALS:

La quantia màxima a finançar per entitat serà de 30.000,-€, de manera que si una ONGD presenta projectes a les dues modalitats 1-EpDCG i 2-Sensibilització, la suma de la subvenció sol·licitada per a tots dos projectes no excedirà d’esta quantia.

Les propostes presentades a l’Ajuntament de València, hauran d’alinear-se amb les línies estratègiques establides en el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, i entre les quals cal esmentar:

 • Orientar la política de cooperació cap a processos de desenvolupament al mig i llarg termini amb un decidit enfocament basat en drets i, dins d’esta:
  • Donar suport a processos de desenvolupament.
  • Incorporar l’EBDH.
  • Fomentar la solidaritat com a motor de les polítiques de cooperació aprofundint en l’Enfocament Sud.
 • Foment de la participació, la corresponsabilitat i la generació de xarxes ciutadanes per a la transformació social i, dins d’esta:
  • Enfortir el teixit associatiu local, promoure l’articulació de xarxes i augmentar la participació i implicació de la ciutadania en accions d’AOD secundades des de l’Ajuntament de València.
  • Foment de l’intercanvi de sabers i la cooperació entre col·lectius del Nord i del Sud.
  • Millorar la comunicació amb la finalitat d’incrementar el nivell de coneixement i comprensió de la ciutadania de la política de cooperació municipal i les relacions Nord/Sud.
 • Millora de la gestió a través de l’enfortiment de les capacitats per a augmentar l’eficàcia de l’AOD (Rendició de comptes).

ESPECIFICITAT DE LES MODALITATS:

Modalitat 1: Projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global presentats per les ONGD.

En esta modalitat es finançaran projectes les intervencions dels quals queden emmarcades en almenys dos dels camps següents:

A. Sensibilització: que inclouen accions per a donar a conèixer aspectes de la realitat, qüestionar idees, creences o valors preconcebuts a través de la informació. Estes accions tindran per objecte l’anàlisi de les causes de la pobresa i les interrelacions econòmiques, socials i culturals de la globalització.
B. Formació per a la ciutadania global: accions destinades a comprendre les desigualtats socials mundials, les seues causes i conseqüències, a partir de propostes formatives dirigides a públics concrets i amb una visió crítica que puga promoure un canvi d’actituds. La formació que s’impartisca ha de partir de l’anàlisi de la realitat existent, donant suport a processos formatius que treballen vivències, continguts, habilitats i valors, constituint-se en un fonament sobre el qual construir processos i accions que contribuïsquen a la justícia social.
C. Investigació en matèria d’educació per a la ciutadania global: que inclou accions que recolzant- se metodològicament en tècniques d’investigació social, realitzen una anàlisi de la problemàtica del context global i fonamente proposades de canvi quant al desenvolupament humà.
D. Mobilització ciutadana i incidència política: Estes propostes d’EpDCG han de promoure diferents fórmules que potencien la base social compromesa de les organitzacions ja existents, i que faciliten la seua presència en òrgans de participació ciutadana a nivell local i/o en accions de caràcter solidari i reivindicatiu amb repercussió global.

Modalitat 2: Accions que en matèria de Sensibilització desenvolupen les ONGD.

Dins d’esta modalitat s’inclouen iniciatives orientades a la sensibilització sobre les situacions de desigualtat dels països empobrits i la seua interdependència amb la realitat dels països del Nord.

Esta modalitat està orientada a donar continuïtat i estabilitat al treball desenvolupat per les ONGD, que en anys successius han impulsat activitats de sensibilització, sobre diferents temàtiques relacionades amb la situació de vulnerabilitat de diversos col·lectius dels països del Sud (infància i joventut, dones, comunitats indígenes, persones refugiades i desplaçades, víctimes de conflictes armats, etc…).

Els projectes finançats dins d’esta modalitat podran contindre algunes de les següents activitats:

 • Organització de jornades, cursos, conferències, taules redones i/o tallers, per a la promoció d’una ciutadania solidària i responsable.
 • Realització d’activitats d’expressió artística i intel·lectual relacionades amb les arts visuals, la literatura, les arts escèniques (teatre, dansa, arts circenses), la cinematografia, la fotografia o la música, que fomenten l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament, el respecte als Drets Humans i la difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Qualsevol altra activitat que perseguisca algun dels aspectes assenyalats en la convocatòria i estiga correctament fonamentada.

Financiació

L’import de la subvenció no superarà, en cap cas el 80 per cent del pressupost total del projecte presentat, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de la pròpia entitat o d’altres possibles finançadors.

Els projectes hauran d’identificar exacta i detalladament les fonts de finançament complementàries a la sol·licitada a l’Ajuntament de València, amb expressió clara de les quantitats i la referència al conveni, projecte o acció subvencionada de què es tracte.

Els ingressos que generen les activitats del projecte hauran de ser reinvertits en els costos directes de les mateixes i es consideraran independentment de les aportacions privades.

La quantia màxima a subvencionar per part de l’Ajuntament per a cada modalitat serà:

 • Modalitat 1: per a projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, presentats per les ONGD; el finançament màxim per projecte serà de 30.000-€
 • Modalitat 2: per a les accions que desenvolupen les ONGD en matèria de sensibilització; el finançament per a cadascun dels projectes serà com a màxim de 9 .000-€ per projecte.

D’acord amb la clàusula quinta de les presents bases, la quantia màxima a finançar per entitat serà de 30.000,-€, de manera que si una ONGD presenta projectes a les dues modalitats 1-EpDCG i 2-Sensibilització, la suma de la subvenció sol·licitada per a tots dos projectes no excedirà d’esta quantia.

En el cas que després del repartiment del pressupost establit en cadascuna de les modalitats, es produirà algun sobrant que no fora suficient per a cobrir la quantia sol·licitada per la següent entitat proposada per a finançar, segons ordre de puntuació, esta quantia s’incorporarà com a crèdit disponible a la partida habilitada.

Termini i presentació de sol·licituds

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l’extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i a la pàgina web municipal.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Estos documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, www.valencia.es, d’acord amb el que es disposa en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats interessades a presentar-se a esta convocatòria de subvenció, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud, els documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d’esta Administració, i en este cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s’indique la data i l’òrgan o dependència, en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos, o en el qual obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

No obstant això el que es disposa anteriorment, en els supòsits d’impossibilitat material d’obtindre el document per part d’esta Administració, es podrà requerir a l’entitat sol·licitant la seua presentació, o en defecte d’això, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Si en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud no s’han aportat els ANNEXOS I I ANNEXOS II, formularis tècnics i econòmics (ES_12 i ES_13), així com el document del projecte (ES_16) i el Pressupost desglossat per partides i activitats (ES_15) per al projecte específic per al qual se sol·licita subvenció, la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

Desplaça cap amunt