Ajuntament de València: resolució de la convocatòria d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s’acorda:

Primer. Aprovar la concessió d’ajudes de la convocatòria per a 2023 per a la realització de projectes d’educació per al desenvolupament i ciutadania global, a les entitats, projectes i pels imports que figuren en l’Annex I-EDP 2023.

Segon. Desestimar les sol·licituds que es relacionen en l’Annex II-EDP 2023, que havent aconseguit la puntuació mínima exigida no se’ls atorga la subvenció per falta de dotació pressupostària.

Tercer. Desestimar les sol·licituds de les entitats que es relacionen en l’Annex III-EDP 2023 per no haver aconseguit la puntuació mínima exigida.

Quart. Disposar la despesa autoritzada en els expedients comptables GASTOS/2023/0000049272 y GASTOS/2023/0000334168, de les ajudes concedides a les entitats que es relacionen en l’Annex I – EDP 2023, amb càrrec a l’aplicació pressupostària KI590 23100 48910, ‘OTRAS TRANSFERENCIAS’, GASTOS/2023/0000421231, Documento 3000010012.”

Desplaça cap amunt