Ajuntament de València: convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2023

Objecte

Establir el règim jurídic per a la concessió de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que contribuïsquen a enfortir la relació entre el municipi de València i els països econòmicament empobrits i es dirigisquen a promoure, entre altres, els següents objectius:

 • La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.
 • El foment de la governabilitat democràtica, l’enfortiment dels Governs Locals i el suport a la participació de la societat civil.
 • El reforç de les institucions públiques i del conjunt de les parts actores locals amb la finalitat d’assegurar la provisió de serveis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua, Sanejament entre altres…).
 • L’impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.
 • La protecció i recuperació del medi ambient.
 • La contribució a l’impuls d’accions de construcció de pau i de sensibilitat al conflicte.

Entitats beneficiàries

Podran sol·licitar les subvencions aquelles ONGD, agrupacions d’entitats i Organitzacions Internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional, que complisquen els requisits d’obligat compliment exposats en les bases d’aquesta convocatòria.

Àrees geogràfiques prioritàries

La cooperació municipal valenciana per al desenvolupament, intervindrà prioritàriament en aquelles àrees geogràfiques on es donen alguna de les següents circumstàncies:

 • Països i zones geogràfiques amb alts índexs de desigualtat i on concórreguen situacions de major pobresa, en funció de l’indicador PMA internacionalment acceptat.
 • Comunitats i pobles que patisquen transgressions greus i generalitzades dels drets humans.
 • Zones en conflicte.
 • En els casos de països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) alt, només es consideraran aquells en els quals confluïsquen situacions que justifiquen l’intervenció, com ara, existència de població desplaçada a causa de conflictes interns, importants bosses de pobresa rural o urbana i/o presència rellevant de població indígena en situació d’exclusió social o en greu risc de patir-la.
 • Pobles i països empobrits econòmicament amb els quals València manté vincles.

Finançament

L’import de la subvenció no superarà, en cap cas, el 80 per cent del pressupost total del projecte presentat, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de la pròpia Entitat, de la Contrapart Local o d’altres possibles entitats finançadores. Els projectes hauran d’identificar exacta i detalladament les fonts de finançament complementàries a la sol·licitada al Ajuntament de València.

La quantia màxima a subvencionar per projecte per part del Ajuntament de València no excedirà de 60.000€ en la modalitat anual i de 100.000€ per a cadascuna de les anualitats de la modalitat biennal.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el divendres 25 d’agost de 2023 i s’estendrà fins a les 23.59 hores del dia 13 de setembre de 2023 mitjançant la seu electrònica del Ajuntament de València. Enllaç al tràmit: https://sede.valencia.es/sede/registro/indexm.xhtml

Pot consultar els requisits complets en les bases i altres documents adjunts a aquesta publicació.

Desplaça cap amunt