Ajuntament de València: convocatòria 2022 de subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global

Persones Beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat i que complisquen amb els requisits previstos en la convocatoria.

Finalitat

La Convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencionsper part de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València per a la realització de projectes de Sensibilització, Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, dirigits tant als àmbits ‘formal’ com ‘no formal’ a desenvolupar a la ciutat de València, en els termes previstos a la convocatòria.

Bases reguladores

Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada inicialment per acord plenari de 28 de juliol de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva per Resolució d’Alcaldia nº Z-903, de data 19 d’octubre de 2016 (BOP 2-11-16).

Import

La quantia global de les subvencions que destina l’Excel·lentíssim Ajuntament de València per a l’exercici pressupostari de l’any 2022 amb càrrec a l’aplicació KI 590 23100 48910, serà de 300.000 €. Aquesta quantia es distribuirà per modalitats de la següent manera, en els termes que estableix la convocatòria: Modalitat 1: 255.000 € per finançar projectes per una quantia màxima sol·licitada de 30.000 €. Modalitat 2: 45.000 €, per finançar projectes per una quantia màxima pertinents de 9.000 €

Termini de presentació de sol.licituds

Període de presentació supeditat a la publicació en el Diari Oficial. Endemà a la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València: 20 dies naturals.

Desplaça cap amunt