Ajuntament de València: Convocatòria 2021 subvencions d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València

La quantia global de les subvencions que destina l’Excel·lentíssim Ajuntament de València per a l’exercici pressupostari de l’any 2021 amb càrrec a l’aplicació KI 590 23100 48910, serà de 250.000 €. Aquesta quantia es distribuirà per modalitats de la següent manera, en els termes que estableix la convocatòria:

  • Modalitat 1: 210.000 € per finançar projectes per una quantia màxima sol·licitada de 30.000 €.
  • Modalitat 2: 40.000 €, per finançar projectes per una quantia màxima pertinents de 9.000 €.
Desplaça cap amunt