Ajuntament de València: Convocatòria 2021 de subvencions per a projectes de cooperació internacional

Persones Beneficiàries

Podran sol·licitar les subvencions aquelles ONGD, agrupacions d’entitats i Organitzacions internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional, que cumplisquen els requisits generals i específics previstos a la convocatòria.

Finalitat

Concedir subvencions dirigides a ONGD per a finançar actuacions en matèria de Cooperació al desenvolupament, per tal de contribuir a un major enfortiment entre el municipi de València i els països empo- brits econòmicament i promoure, entre altres, la defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat, el foment de la governabilitat democràtica, l’enfortiment dels Governs Locals i el recolzament a la participació de la societat civil.

Bases reguladores

Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada inicialment per acord plenari de 28 de juliol de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva per Resolució d’Alcaldia nº Z-903, de data 19 d’octubre de 2016 (BOP 2-11-16).

Import

L’import de la subvenció no superarà, en cap cas el 80% del pres- supost total del projecte presentat, havent-se de cobrir la resta amb fons propis de l’Entitat, de la Contrapart Local o d’altres possibles entitats finançadores, en els termes previstos en la convocatòria. La quantia màxima a sol·licitar o en el seu cas a subvencionar, per projecte, per part del Ajuntament serà: Modalitat I, no excedirà de 60.000,00 €; Modalitat II, no excedirà de 100.000 €.

Termini de presentació de sol.licituds

Període de presentació supeditat a la publicació en el Diari Oficial. L’endemà a la publicació en el BOP. Es presentarà per seu electrònica. El termini per a presentar sol·licituds finalitza en 20 dies naturals des de la publicació en el BOP.

 

ENLLAÇ TRAMIT ELECTRONIC: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/BS.PN.115

Desplaça cap amunt