Ajuntament de Sagunt: convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament i educació per a la ciutadania

Objecte:

L’objecte d’estes bases, en el marc del qual establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, LGS) i pel Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS), és definir les condicions i el procediment que s’ha de seguir per a la sol·licitud de subvencions, en la concessió, gestió i justificació, de les subvencions en règim de concurrència competitiva a atorgar per este Ajuntament destinades a promoure l’activitat la Cooperació internacional per al Desenvolupament i la Sensibilització i Educació per al Desenvolupament.

Per això, s’articulen les següents línies subvencionables, de manera que els beneficiaris podran acollir-se a les diferents línies d’ajuda de manera simultània:

  • Línia 1.- Finançament de projectes d’inversió en infraestructures bàsiques per al desenvolupament.
  • Línia 2 – Finançament de despeses corrents per al manteniment o posada en marxa de projectes per al desenvolupament.
  • Línia 3- Finançament de despeses corrents per a projectes.

Beneficiaris:

Les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats o expressament com a objecte, segons els seus propis estatuts, la realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament, reconegudes com a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD).

Les entitats beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

  • Estar inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o en el cas d’estar al Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament que tinguen la seu o delegació inscrita a la Comunitat Valenciana.
  • No estar incursa en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per a ser beneficiària, recollides en l’art. 13 LGS.
  • Tindre les dades de l’entitat ( representants, seu social, adreça, etc) degudament actualitzades en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana o el que corresponga o almenys en tramitació acreditada.

Import:

La quantia total de la present convocatòria serà de CENT TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS (132.626,20 €).

Termini i forma de presentació:

  • El termini de presentació de sol·licituds serà el que figure en la convocatòria anual de subvencions.
  • En tot cas, el termini de presentació de sol·licituds serà com a mínim de trenta dies i es determinarà, expressament, la data de finalització del termini en la convocatòria anual.
  • En tot cas, el termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar l’endemà de la seua publicació de la convocatòria en el BOP de València i finalitzarà en el termini que determine la convocatòria.
  • L’incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds determinarà automàticament l’exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament dins del termini previst, que finalitza el 28 de març. El model de sol·licitud de subvenció de Cooperació Internacional al Desenvolupament està disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt: https://sagunt.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=16086.

Desplaça cap amunt