Ajuntament de Sagunt: Convocatòria 2021 a projectes de Cooperació internacional al Desenvolupament

El Butlletí Oficial de la Provincía de València publica el 21 d’abril de 2021 l’extracte de la convocatoria de subvencions en concurrència competitiva per a la Cooperación al Desenvolupament de l’Ajuntament de Sagunt 2021.

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció

Línia 1.- Finançament de projectes d’inversió en infraestructures bàsiques per al desenvolupament per a qualsevol d’estes finalitats:

  • Creació, dotació, millora o ampliació d’infraestructures bàsiques, condicions de l’hàbitat i del medi ambient, l’atenció bàsica de la salut, l’educació o gestió del cicle de l’aigua, sanejament, etc.
  • Projectes de desenvolupament d’un sector productiu. Accions econòmica i financera que tinguen com a objecte el desenvolupament econòmic i  social  dels  municipis  o comunitats.

Línia 2 – Finançament de despeses corrents  per  al manteniment o posada en marxa de projectes per al desenvolupament per a qualsevol d’aquestes finalitats:

  • Foment de Atenció sociosanitària, la lluita contra pandèmies.
  • La millora de les condicions educatives: educació bàsica i alfabetització,
  • Millora de capacitats productives, la formació, la capacitació professional
  • L’autoabastiment de les necessitats bàsiques i sobirania alimentària.
  • El desenvolupament comunitari de les poblacions mitjançant la cooperació tècnica.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, defensa dels grups de població més vulnerables, combatre la pobresa infantil, indígenes i altres minories. Protecció i respecte dels drets humans.
  • Projectes d’Ajudes d’Emergència i Humanitària de caràcter urgent i dirigides a regions afectades  per  la  guerra,  fam, malaltia i/o catàstrofes naturals sobrevingudes i com a conseqüència de conflictes entre països (persones refugiades, desplaçades,assentaments, etc.).

Caràcter de la convocatòria

Plurianual (Exercicis 2021 i 2022) a excepció dels projectes que tinguen un calendari d’execució que no supere el període anual
de la convocatòria.

Finançament dels projectes i quantia individualitzada de la subvenció

Línia 1- Per als projectes plurianuals l’import concedit serà del 50% per a l’exercici 2021 i 50% per a l’exercici 2022.

Línia 2- Per als projectes plurianuals l’import concedit serà del 70% per a l’exercici 2021 i 30% per a l’exercici 2022. (base setena de l’ordenança reguladora).

Quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat a esta convocatòria

Línia 1: 27.498,94€ Import condicionat a l’existència del crèdit pressupostari i estimat (pot veure’s incrementat segons la previsió del 2n apartat d’este acord).

Línia 2: 76.774,10€ Import condicionat a l’existència del crèdit pressupostari i estimat (pot veure’s incrementat segons la previsió del 2n apartat d’este acord).

El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones. es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557479) o a l’enlaç adjunt.

Desplaça cap amunt