Ajuntament de Petrer: convocatòria 2023 de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament

Objecte

Les presents bases i convocatòria tenen per objecte i finalitat regular, per a l’exercici 2023, la concessió de subvencions destinades a l’execució de projectes de cooperació Internacional per al desenvolupament que siguen presentades per organitzacions no governamentals de desenvolupament, amb les condicions i requisits establits en aquestes bases reguladores.

La quantia total màxima de les ajudes incloses en aquesta convocatòria ascendeix a 25.000 euros de les aplicacions pressupostàries denominades “Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament” del pressupost general vigent de l’Ajuntament de Petrer.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, d’acord amb les següents bases, les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD, d’ara en avant) que vagen a executar directament el projecte amb el qual concorren a la convocatòria o bé que actuen en representació d’un soci local que s’encarregue de la realització d’aquest.

Termini i lloc del terme de sol·licituds

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la seu electrònica municipal, per a això l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació, i es dirigiran a la Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Petrer.

Desplaça cap amunt