Ajuntament de Castelló: resolució de la convocatòria 2021-2022 de subvencions a projectes de Cooperació al Desenvolupament

La Junta de Govern Local en data 23 de desembre de 2021, va acordar concedir amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5-23106-49000 del pressupost municipal de 2021 i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5-23106-49000 del pressupost municipal de 2022 subvencions destinades al foment de projectes de cooperació al desenvolupament, que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, corresponent als exercicis 2021-2022. La finalitat de les quals és contribuir a l’erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, el desenvolupament humà, econòmic i social i la defensa dels drets fonamentals de les persones, d’acord amb les directrius de consecució dels objectius de desenvolupament sostenibles (ODS), que configuren la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

La convocatòria per a la concessió de les dites subvencions va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de junio de 2021,con un pressupost màxim de 480.000,00 euros.

Desplaça cap amunt