Ajuntament de castelló: foment de projectes de cooperació al desenvolupament que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament en països i poblacions estructuralment empobrits, corresponent als exercicis 2023-2024

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, en règim de concurrència competitiva, per a cofinançar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament en països i poblacions estructuralment empobrits, que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD), la finalitat de les quals és contribuir a l’erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, el desenvolupament humà, econòmic i social i la defensa dels drets fonamentals de les persones, d’acord amb les directrius de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), que configuren la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Entitats beneficiàries i obligacions

Tindrann la consideració de beneficiàries les organitzacions no governamentals de desenvolupament que realitzen els projectes objecte de la present convocatòria i reunisquen els requisits exigits en aquestes.

Les entitats subvencionades han de complir les obligacions genèriques establides en l’article 6 de l’Ordenança general de subvencions (d’ara en avant OGS). A més, estan obligades a:

  • Disposar d’un soci local o contrapart estrangera.
  • Emprar els fons percebuts en els fins per als quals van ser atorgats. Per això, han de comunicar qualsevol modificació en els terminis d’execució i justificació, una minoració del cost en més d’un 10 % del pressupost total del projecte finançat o en les accions incloses en el projecte en el moment en què es produïsquen les circumstàncies imprevistes o siguen necessàries per al bon fi de l’actuació. Aquestes modificacions han de ser autoritzades per decret del regidor/a delegat/ada corresponent per raó de la matèria.
  • Executar el projecte en els terminis acordats després de la comunicació de la data d’inici d’execució del projecte finançat després de la recepció dels fons de la subvenció municipal.
  • Establir i mantindre les mesures de coordinació necessàries amb el personal municipal.
  • Proporcionar la informació funcional, econòmica i estadística que es requerisca a l’efecte de seguiment, avaluació i planificació.
  • Facilitar la verificació de la realització i gestió del projecte, a través dels mitjans que es consideren més adequats.
  • Respectar el caràcter confidencial d’aquelles dades personals a les quals tinguen accés en ocasió de l’execució del projecte i que per la seua pròpia naturalesa hagen de ser tractades com a tal, no podent divulgar les facilitades per l’Ajuntament de Castelló de la Plana per raó de la col·laboració mantinguda, obligació que subsistirà encara després de la finalització del projecte, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals, per això hauran de formar i informar el seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de dades estan obligats a complir en el desenvolupament de les seues tasques i de l’adopció de mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seua seguretat a fi d’evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
  • Tindre subscrita una assegurança de responsabilitat civil, danys a tercers i accident, durant l’execució de l’activitat o projecte.
  • Així mateix, en compliment del que estableixen l’article 18.4 de l’LGS i l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, els beneficiaris han de destacar la contribució de l’Ajuntament de Castelló, mitjançant la utilització del seu logotip, en la realització de les intervencions subvencionades i en els documents i activitats en què es done publicitat i difusió a aquesta contribució. Quan l’entitat beneficiària exhibisca el seu propi logotip, haurà d’incloure també el logo de l’Ajuntament de Castelló que figura en l’annex IV, en les mateixes condicions de visibilitat. Aquesta obligació s’estén al soci local, que ha d’identificar adequadament la participació de l’Ajuntament de Castelló mitjançant l’ús del logotip i anagrama de la institució en el cartell o suport d’identificació visual similar.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Se efectuarà la publicació de aquestes bases en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en el web municipal, en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (https://sede.castello.es).

Quant al lloc de presentació, les ONGD només poden presentar les seues sol·licituds de manera electrònica, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (https://sede.castello.es), en el tràmit “Sol·licitud convocatòria subvencions en matèria de Cooperació al Desenvolupament”.

 

 

Desplaça cap amunt