Ajuntament de Castelló de la Plana: resolució final de la convocatòria 2023 de projectes de cooperació al desenvolupament

La Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2023, va acordar concedir amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5-23106-49000 del pressupost municipal de 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 5-23106-49000 i 5-23106-79000 del pressupost municipal de 2024 subvencions destinades al foment de projectes de cooperació al desenvolupament, que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, corresponent als exercicis 2023-2024. La finalitat de les quals és contribuir a l’erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, el desenvolupament humà, econòmic i social i la defensa dels drets fonamentals de les persones, d’acord amb les directrius de consecució dels objectius de desenvolupament sostenibles (ODS), que configuren la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. La finalitat última de la Cooperació al Desenvolupament és contribuir al desenvolupament humà, la disminució de la pobresa i el ple exercici dels drets humans. El desenvolupament humà és aquell que situa les persones en el centre i les fa protagonistes del seu propi procés de desenvolupament. La convocatòria per a la concessió de les dites subvencions va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2023, amb un pressupost màxim de 480.000,00 euros.

Desplaça cap amunt