Ajuntament de Castelló de la Plana: Convocatòria de subvencions per a coofinanciar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament

Els projectes que s’han de subvencionar des d’aquesta convocatòria han de complir les línies estratègiques establides en el marc del I Pla Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat i han d’alinear-se amb l’EBDH i l’enfocament de gènere, i no seran finançables projectes emmarcats en lògiques assistencialistes.

Beneficiaris

Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament que realitzen els projectes objecte de la present convocatòria i reunisquen els requisits exigits en aquestes. Les entitats subvencionades han de complir les obligacions genèriques establides en la clàusula 6 de l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Objecte

Projectes de cooperació internacional per al desenvolupament en països i poblacions estructuralment empobrits, amb un període d’execució de fins a 24 mesos, la finalitat dels quals siga l’erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, el desenvolu- pament humà, econòmic i social i la defensa dels drets fonamentals de les persones, d’acord amb les directrius de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), que configuren la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible.

Quantia

Per al finançament de la present convocatòria s’estableix la quantitat màxima de 480.000,00 euros, dels quals 240.000,00 euros ani- ran amb càrrec al pressupost municipal de 2021 i 240.000,00 euros amb càrrec al pressupost municipal de 2022.

L’import de la subvenció a concedir no podrà superar, en cap cas, el 80% del cost total del projecte susceptible de finançament i en tot cas, aquesta quantitat no superarà els 15.000,000euros per als projectes el període d’execució dels quals siga de fins a 12 mesos (no s’accepten projectes d’agrupacions d’ONGD per a aquesta modalitat), ni superarà els 40.000,00 euros per als projectes el període d’execució dels quals siga superior a 12 mesos i com a màxim 24 mesos, llevat que es presente per una agrupació d’ONGD, i en aquest cas l’import màxim no serà superior a 60.000,00euros, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de la pròpia entitat, de la contrapart local o d’altres possibles finançadors, de manera que el total de les subvencions públiques nacionals o europees no superen el 95% del cost total del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convoca- tòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Desplaça cap amunt