Ajuntament de Castelló: convocatòria 2022 de subvencions a projectes d’educació per al desenvolupament, la ciutadania global i sensibilització

Beneficiaris

Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament que realitzen els projectes objecte de la present convocatòria i reunisquen els requisits exigits en aquestes. Les entitats subvencionades han de complir les obligacions genèriques establides en la clàusula 6 de l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Objecte

Els projectes que es presenten en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global han de dirigir-se a accions que contribuïsquen a una millor percepció de la realitat mundial i de les qüestions que impossibiliten el compliment dels drets humans en el món, a partir de propostes formatives dirigides a públics concrets i amb una visió critica que puga promoure un canvi d’actituds. La for-mació que s’impartisca ha de partir de l’anàlisi de la realitat existent, ha de donar suport a processos formatius que treballen vivències, continguts, habilitats i valors, i s’ha de constituir en un fonament sobre el qual construir processos i accions que contribueixen a la justí cia social.

Els projectes que es presenten en matèria de sensibilització han de dirigir-se a iniciatives orientades a la sensibilització sobre les situacions de desigualtat dels països empobrits i la seua interdependència amb la realitat dels països del Nord, principalment en els sectors més vulnerables de la població, en particular la infància i joventut, dona, comunitats indígenes, persones refugiades, desplaçades i retornades. També s’orientaran a difondre els Objectius de Desenvolupament sostenible continguts en l’Agenda 2030.

Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment de pro- jectes d’educació per al desenvolupament, la ciutadania global i la sensibilització que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament, corresponent al exercici 2022.

Quantia

Per al finançament d’aquesta convocatòria s’estableix la quantitat màxima de 70.000,00 €, amb càrrec al pressupost municipal 2022.

L’import de l’ajuda no superarà, en cap cas, el 80% del pressupost total presentat corresponent als dotze mesos susceptibles de finançament, i s’haurà de cobrir la resta amb aportacions de la mateixa entitat o d’altres possibles finançadors.

Així mateix, s’estableixen les quantitats següents com a import màxim que s’ha de subvencionar per projecte, en funció del tipus de projecte:

A) Projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, màxim que s’ha de subvencionar per projecte: 10.000,00 €.
B) Projectes de Sensibilització Social, màxim que s’ha de subvencionar per projecte: 5.000,00 €.

Les entitats que concórreguen a aquestes subvencions només poden presentar sol·licitud per a una de les modalitats anteriorment assenyalades.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vingt dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convo- catòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Desplaça cap amunt