Ajuntament de Castelló: convocatòria 2021 de subvencions destinades al foment de projectes d’Educació al Desenvolupament, la Ciutadania Global i la Sensibilització, que realitzen ONGD

Els projectes que es presenten en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global, hauran de dirigir-se a accions que contribuïsquen a una millor percepció de la realitat mundial i de les qüestions que impossibiliten el compliment dels Drets Humans en el món, a partir de propostes formatives dirigides a públics concrets i amb una visió critica que puga promoure un canvi d’actituds. La formació que s’impartisca ha de partir de l’anàlisi de la realitat existent, donant suport a processos formatius que treballen vivències, continguts, habilitats i valors, constituint-se en un fonament sobre el qual construir processos i accions que contribueixen a la justícia social.

Els projectes que es presenten en matèria de sensibilització hauran de dirigir-se a iniciatives orientades a la sensibilització sobre les situacions de desigualtat dels països empobrits i la seua interdependència amb la realitat dels països del Nord, principalment en els sectors mes vulnerables de la població, en particular la infància i joventut, dona, comunitats indígenes, persones refugiades, desplaçades i retornades. També s’orientaren a difondre els Objectius de Desenvolupament sostenible continguts en l’Agenda 2030.

Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment de projectes d’educació per al desenvolupament, la ciutadania global i la sensibilització, que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament, corresponent a l’exercici 2021.

Quantia

Per al finançament de la present convocatòria s’estableix la quantitat màxima de 70.000,00 euros, amb càrrec al pressupost municipal de 2021. L’import de l’ajuda no superarà, en cap cas el 80% del pressupost total presentat corresponent als dotze mesos susceptibles de finançament, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de la pròpia entitat o d’altres possibles finançadors. Així mateix, s’estableixen les següents quantitats com a import màxim a subvencionar per projecte, en funció de la mena de projecte:

A) Projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, màxim a subvencionar per projecte: 10.000,00 euros.
B) Projectes de Sensibilització Social, màxim a subvencionar per projecte: 5.000,00 euros.

Les entitats que concórreguen a aquestes subvencions només podran presentar sol·licitud per a una de les modalitats anteriorment assenyalades.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Desplaça cap amunt