Ajuntament de Borriana: Bases de la convocatòria 2021 de subvencions a les ONG per a projectes de cooperació internacional i foment de la solidaritat

Objecte i justificació

És objecte de la convocatòria la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva dirigides a Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), de caràcter públic o privat, amb domicili social o delegació en el municipi de Borriana o que compten amb afiliats residents en aquest i dediquen la seua activitat a la cooperació amb països i poblacions estructuralment empobrits.

Les ajudes objecte de la present convocatòria es destinaran al cofinançament de projectes de cooperació executats en països estructuralment empobrits, entenent el desenvolupament com un procés multidimensional d’ampliació de les capacitats i opcions de les persones a través del qual, s’amplien els drets efectius de les persones i s’incrementa el seu grau de llibertat.

Els projectes de subvenció hauran de realitzar-se durant l’exercici 2021, sent irrellevant que aquest inici tinga lloc abans de la present convocatòria, i seran projectes que contribuïsquen al desenvolupament humà i sostenible de les comunitats que viuen en condicions de pobresa, exclusió social o són víctimes de violacions dels drets humans, orientats a la millora de les seues oportunitats i condicions de vida, mitjançant el cofinançament de projectes específics en països estructuralment empobrits.

Cada ONGD podrà concórrer a la present convocatòria mitjançant la formulació d’un sol projecte de cooperació.

Beneficiàries

Podran sol·licitar les ajudes regulades en aquestes bases les Organitzacions no Governamentals per al desenvolupament ONGD, que realitzen les activitats objecte de la present convocatòria i reunisquen els següents requisits:
a) Ser entitats sense ànim de lucre i estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’associacions pertinent, almenys amb un any d’antelació a la data de publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província i inscrites en el Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament adscrita a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) o en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, amb domicili social o delegació en el municipi de Borriana o que compten amb afiliats residents en aquest i dediquen la seua activitat a la cooperació amb països estructuralment empobrits.
b) Tindre estatutàriament establits com a fins primordials i fonamentals l’articulació d’activitats de cooperació al desenvolupament i foment de solidaritat entre els pobles.
c) Mancar de fins de lucre i no dependre econòmicament o institucionalment d’entitats lucratives.
d) Disposar de domicili social o delegació en el municipi de Borriana o comptar amb afiliats residents en aquest.
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència tributària i amb la seguretat social, així com amb l’Ajuntament.
f) No estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del compliment d’obligacions de reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se li hagueren exigit.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic de l’Ajuntament de Borriana, segons el que s’estableix en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, utilitzant per a això el tràmit electrònic adequat: Subvencions a la cooperació internacional (ONGD) 2021, adjuntant els models normalitzats establits a aquest efecte i que figuren en les presents bases com a Annex I.

Només podrà presentar-se un projecte per associació o entitat, sent la quantitat màxima subvencionable de 9.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA en el Butlletí Oficial de la Província.

Desplaça cap amunt