Ajuntament de Betxí: convocatòria 2021 de subvencions destinades a ONGD per al desenvolupament i millora de les condicions socioeconòmiques als països subdesenvolupats

Beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions seran Organitzacions No Governamentals que dediquen la seua activitat al desenvolupament i millora de les condicions socioeconòmiques de la població dels països subdesenvolupats.

Objecte

Les ajudes econòmiques objecte de la present convocatòria es destinaran a la realització de programes de cooperació per organitzacions no gover- namentals que dediquen la seua activitat al desenvolupament i millora de les condicions socioeconòmiques de la població dels països subdesenvolupats. En cap cas l’Ajuntament pretén finançar amb la subvenció concedida la totalitat de les despeses ocasionades pel projecte o activitat desenvolupada per les entitats subvencionades.

Bases reguladores

Les bases reguladores de la present conv- catòria han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 98, de 17 d’agost de 2021.

Quantia

La quantitat de les subvencions que s’atorguen no pot superar el 50% del cost del projecte a desenvolupar.

Documentació a presentar, lloc i termini

Cada persona o entitat només podrà presentar una sol·licitud. Cada sol·licitud podrà comprendre una o més activitats.La sol·licitud dels interessats haurà de presentar-se en el termini de 15 dies naturals comptats des del dia següent a el de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, prèvia comunicació efectuada a l’efecte per la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions).

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les entitats que concórreguen a la present convocatòria estan obligades a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

En conseqüència, les sol·licituds de subvenció s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Betxí, accessible a través de la següent direcció electrònica: http://betxi.sedelectronica.es.

Desplaça cap amunt