Ajuntament d’Alzira: convocatòria pública de subvencions per a l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament

L’Ajuntament d’Alzira ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 98 de 25 de maig de 2021 l’extracte de la convocatòria pública de subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, a entitats ciutadanes i altres organitzacions no governamentals per a l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament.

Els projectes objecte de subvenció hauran d’ajustar-se a les següents prioritats:

A. Prioritats horitzontals, entre les quals es troben els següents enfocaments transversals: enfocament de desenvolupament humà en la lluita contra la pobresa extrema, enfocament de Drets Humans, enfocament de gènere i enfocament de sostenibilitat ambiental.

B. Prioritats sectorials, orientades a cobrir les necessitats fonamentals de la població destinatària, especialment els serveis col·lectius de caràcter bàsic relacionats amb salut, educació i infraestructures.

C. Prioritats geogràfiques, concentrant-se als països més empobrits, d’acord amb l’Índex de Desenvolupament Humà del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, especialment aquells situats a Amèrica Llatina i Carib, Àfrica Occidental i Sahel, i Magreb, per raons de vincles culturals o de proximitat geogràfica.

Desplaça cap amunt