Ajuntament d’Alacant: Convocatòria 2023 d’Acció Humanitària i Educació per a la Ciutadania Global

Objecte:

Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions de la Regidoria de Drets Públics, en règim de concurrència competitiva dins dels límits establits en el pressupost municipal, destinades a finançar projectes que siguen presentats per les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, en les condicions i requisits establits en estes bases reguladores, per a la realització de de els mateixos en les línies d’actuació que s’expressen a continuació:

Línia 1: Projectes d’Ajuda Humanitària i d’Emergència, que tinguen com a finalitat intervencions destinades a la població ucraïnesa desplaçada a l’interior d’Ucraïna, així com en països fronterers.

Línia 2: Projectes d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d’estes subvencions les entitats sense ànim de lucre, amb activitat a la Ciutat d’Alacant les propostes de la qual s’adeqüen a fi d’esta convocatòria i reunisquen els requisits legalment establits, recollits en la BASE TERCERA de les reguladores d’esta convocatòria.

L’acreditació dels requisits exigits es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació relacionada en la Base Huitena de les Bases reguladores de la convocatòria.

Import:

La quantia global de la present convocatòria serà de DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL EUROS (232.300,00€), amb càrrec al Pressupost de Despeses de l’Ajuntament d’Alacant per a l’any 2023, que es finançarà amb càrrec al programa 2315.

Termini i forma de presentació:

Quinze dies hàbils (15) a comptar des del següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant: fins al 07/12/2023.

Les sol·licituds hauran de presentar-les a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alacant en el termini indicat, juntament amb tota la documentació i Annexos previstos en la web de l’Ajuntament d’Alacant, punxant en este enllaç directament: https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php.

Contacte:

Per a qualsevol dubte o aclariment tenen a la seua disposició els següents correus electrònics i telèfon de contacte:

  • Telèfon de la Regidoria: 965.23.02.67
  • Telèfon Tècnic directe: 673 68 07 82 (Cap de Departament)
  • programa.cooperacion@alicante.es
Desplaça cap amunt