Ajuntament d’Alacant: Bases i convocatòria de subvencions 2021 en el camp de la cooperació internacional per al desenvolupament

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions, federacions i fundacions sense ànim de lucre, amb activitat a la Ciutat d’Alacant les propostes de la qual s’adeqüen a fi d’aquesta convocatòria i reunisquen els requisits legalment establits, recollits en la BASE TERCERA de les reguladores d’aquesta convocatòria.

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions de la Regidoria de Cooperació, Immigració i Voluntariat, en règim de concurrència competitiva dins dels límits establits en la pressuposte municipal, destinades a finançar els Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Cooperació Internacional Humanitària i Educació per al Desenvolupament, Sensibilització i Formació que siguen presentades per les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, en les condicions i requisits establits les Bases reguladores, per a la realització de projectes en les següents línies d’actuació, amb inici en el presenta any 2021, podent continuar l’any 2022 per un període continuat no superior a 12 mesos:

Línia 1: Projectes de Cooperació al Desenvolupament, accions l’objecte de les quals siga la millora de les condicions de vida i el reforç dels sistemes públics de salut, la igualtat des d’una perspectiva de gènere i el desenvolupament dels seus propis recursos naturals, tècnics i humans, que hauran de referenciar-se a un únic país.

Línia 2: Projectes d’Ajuda Humanitària, actuacions per a l’execució de projectes d’ajuda humanitària que donen resposta a actuacions en les quals la seguretat, els drets i el benestar de comunitats, grups o col·lectius estiguen en risc, bé per causes provocades per la naturalesa o ben a causa de causes provocades per l’acció humana.

Línia 3: Projectes d’Educació per al Desenvolupament, Sensibilització i Formació, accions destinades a les persones residents en el municipi d’Alacant, consistent a fomentar un procés educatiu, participatiu orientat a la formació integral de la persona, promovent una ciutadania activa i solidària que respecte la diversitat cultural, respecte pel medi ambient, potenciació dels valors, la cultura de la pau i la no violència, el comerç just, els Drets Humans i la participació democràtica.

Cada entitat podrà presentar-se a un sol projecte per línia.

Els projectes objecte de subvenció hauran de contribuir a l’erradicació de la pobresa, a la reducció de la desigualtat extrema, al desenvolupament humà, econòmic i social, i a la defensa dels drets fonamentals de les persones; així com a promoure l’educació per a la ciutadania global que genere consciència crítica entre la ciutadania alacantina.

Import

La quantia global de la present convocatòria serà de 200.000,00 euros (DOS-CENTS MIL EUROS) amb càrrec al Pressupost de Despeses de l’Ajuntament d’Alacant, que es finançara amb càrrec al programa 2315, aplicacions pressupostàries 60-2315-49002 “Subvencions per a Projectes de Desenvolupament”; 60- 2315-49001 “Subvencions conflictes, catàstrofes i Ajuda Humanitària i 60-2315- 48983 “Subvencions Formació i Sensibilització.

Línia 1: Cooperació al Desenvolupament. L’import màxim de les subvencions serà de 160.000,00 euros (CENT SEIXANTA MIL EUROS). La quantia sol·licitada en concepte de subvenció no podrà superar els 25.000,00 euros

Línia 2: Projectes de Cooperació Internacional Humanitària. L’import global de la subvenció serà de 20.000,00 euros (VINT MIL EUROS)

Línia 3: Projectes d’Educació per al Desenvolupament, Sensibilització i Formació. L’import global màxim de les subvencions serà de 20.000,00 euros (VINT MIL EUROS). La quantia sol·licitada en concepte de subvenció no podrà superar els 5.000,00 euros.

La quantia que podrà subvencionar-se per cada projecte no podrà ser superior al 80% del cost final del projecte per a la línia 1: i del 90% del cost final per a la línia 3, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de la pròpia entitat, del soci local i/o d’altres finançadors. Per a la línia 2 podrà finançar-se el 100% del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies hàbils (20) a comptar des del següent al de la publicació del present extracte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. En cas que l’últim dia del termini anara dissabte o inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al següent dia hàbil.

Desplaça cap amunt