AECID: subvencions per a projectes de cooperació per al desenvolupament 2023

Objecte

La present resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions públiques per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

Es consideraran projectes de cooperació per al desenvolupament els destinats al desenvolupament d’actuacions en els següents àmbits:

A. Projectes de desenvolupament en un sol país, consistents en un conjunt d’actuacions dissenyades per a aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un únic país, podent aconseguir l’actuació les àrees o sectors prioritzats en la convocatòria que siguen necessaris per a la consecució d’aqueix objectiu.

B. Projectes d’Educació per al desenvolupament i la ciutadania global (d’ara en avant, EPD-CG), amb la finalitat de promoure un model de ciutadania global capaç de contribuir a la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament dels pobles, des d’un enfocament de drets humans, i per a la promoció del comerç just.

C. Projectes dirigits a atendre les necessitats de la Població Sahrauí refugiada en Tinduf (Algèria) i s’emmarquen en l’Estratègia humanitària 2022- 2023 de la AECID per a aquest context.

Entitats Beneficiàries

A. Les organitzacions no governamentals per al desenvolupament que hagen sigut legalment constituïdes com a mínim cinc anys abans de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat i es troben inscrites en el Registre de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament en la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

B. Les agrupacions d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament sense personalitat jurídica, sempre que cadascun dels seus membres reunisca per si mateix els requisits exigits per a la seua concurrència de manera individual.

Bases Reguladores

La norma reguladora de les bases de concessió d’aquestes subvencions és l’Ordre AUC/286/2022, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament (Butlletí Oficial de l’Estat de 8 d’abril de 2022).

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Les sol·licituds rebudes fora d’aquest termini seran inadmeses.

Desplaça cap amunt