AECID: subvencions en l’àmbit de l’acció humanitària 2023

Beneficiaris

Organitzacions no governamentals de desenvolupament, que complisquen simultàniament els següents dos requisits:

  • Que hagen obtingut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament l’acreditació com a organització no governamental de desenvolupament qualificada, d’acord amb el procediment establit en l’Ordre per la qual es regulen les bases per a la concessió de subvencions a organitzacions no governamentals de desenvolupament, per a la realització d’intervencions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, dins de la missió estatutària del qual es trobe l’acció humanitària.
  • Que hagen obtingut una acreditació especial per a intervencions de caràcter humanitari, d’acord amb el procediment establit per la Direcció General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations de la Comissió Europea, mitjançant la signatura d’un Acord marc d’Associació amb la Direcció General European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations de la Comissió Europea (Framework Partenariat Agreement).
  • Agrupacions sense personalitat jurídica compostes per entitats que complisquen els requisits anteriors i entitats estrangeres (organitzacions locals) legalment constituïdes al país o els països d’execució de la intervenció proposada, que complisquen les obligacions que per a les mateixes estableix l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que, addicionalment, acrediten el compliment dels requisits establits en l’apartat 3 de l’article 3 de l’Ordre AUC/286/2022, de 6 d’abril.

Objecte

La present convocatòria té com a objecte el finançament de projectes en matèria d’acció humanitària, tal com estableix l’Article 2 del Reial decret 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació internacional, recollit així mateix en l’article 1.3 de l’Ordre AUC/286/2022, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions públiques en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament. Es poden presentar sol·licituds als països recollits en Annex 1.

Bases Reguladores

Ordre AUC/286/2022, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions públiques en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament, en desenvolupament del Títol II del Reial decret 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació internacional.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils i s’iniciarà a les 00.00.00 hores (hora peninsular espanyola) de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOE i finalitzarà a les 23.59.59 hores (hora peninsular espanyola) de l’últim dia de termini.

Desplaça cap amunt