AECID: convocatòria subvencions de projectes de cooperació per al desenvolupament 2024

Objecte

La present resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, les subvencions públiques per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

Es consideraran projectes de cooperació per al desenvolupament els destinats al desenvolupament d’actuacions en els següents àmbits:

  • Projectes de desenvolupament en un sol país, consistents en un conjunt d’actuacions dissenyades per a aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en les àrees geogràfiques i sectors prioritzats en la convocatòria.
  • Projectes d’Educació per al desenvolupament i la ciutadania global l’objectiu de la qual és promoure un model de ciutadania global capaç de contribuir a la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament dels pobles, des d’un enfocament de drets humans, i per a la promoció del comerç just.
  • Projectes dirigits a atendre les necessitats de la Població Sahrauí, refugiada en Tinduf (Algèria) i que s’emmarquen en l’Estratègia humanitària vigent de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a este context.

Entitats Beneficiàries

  • Les organitzacions no governamentals per al desenvolupament que hagen sigut legalment constituïdes com a mínim cinc anys abans de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat i es troben inscrites en el Registre de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament en la data de publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
  • Les agrupacions d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament sense personalitat jurídica, sempre que cadascun dels seus membres reunisca per si mateix els requisits exigits per a la seua concurrència de mode individual.

Quantia

Les subvencions que es concedisquen d’acord amb esta resolució es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.302.143A.484 del Pressupost de despeses de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a l’exercici 2024, la quantia màxima estimada del qual ascendix a 1.000.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Les sol·licituds rebudes fora d’este termini seran inadmeses.

Desplaça cap amunt