Generalitat Valenciana: resolució de la Convocatòria 2021 de subvencions a ONGD per a projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament

Els imports globals concedits per a projectes i programes de coope- ració internacional per al desenvolupament a executar en països i pobla- cions estructuralment empobrits, amb càrrec a les línies de subvenció S6556000 i S8302000, totes dues corresponents al capítol IV i a la línia de subvenció S2324000, corresponent al capítol VII, programa 134.10, del pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2021, són els següents:

– Modalitat A; Import total capítol IV 5.484.240,43 €; Import total capítol VII 976.133,04 €
– Modalitat B: Import total capítol IV 10.410.569,11 €; Import total capítol VII 2.873.322,47 €
– Modalitat C; Import total capítol IV 509.364,99 €; Import total capítol VII: 50.243,03 €
– Modalitat D; Import total capítol IV 214.735,88 €; Import total capítol VII: 44.106,24 €

Una vegada aplicats els imports concedits de l’annex I, en la línia S2324000 «Subvencions ONGD per a la realització d’accions de coo- peració internacional al desenvolupament», dotada amb un import de 4.953.079,07 euros, en el capítol VII, per al finançament de despeses de capital, en l’aplicació pressupostària 22.03.01.13410.7 queda un roma- nent de 2.056.195,21 euros.

Termini per a l’acceptació

Les entitats beneficiàries hauran de presentar el model d’acceptació normalitzat en el termini de set dies hàbils a comptar des del següent de la publicació d’aquesta resolució de concessió, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convoca- tòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’adreça http:// www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp. L’incompliment de la comunicació d’acceptació en aquest termini deter- minarà l’exclusió de la convocatòria.

Reformulacions

Les entitats per als projectes aprovats de les quals es concedeix una subvenció inferior a la sol·licitada hauran de presentar la reformulació de l’actuació subvencionada en el termini de set dies hàbils des de la publicació en el DOGV d’aquesta resolució de concessió, de manera telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a la URL http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp:

Desplaça cap amunt