GV: Guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública

El Comerç Just esta inclós com una clàusula ètica a valorar. La guia és una ferramenta amb valor metodològic i didàctic que pretén facilitar la inserció de clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i en l'atorgament de subvencions.

Font: GV – Conselleria de Transparencia, Responsabilidad social, Participación y Cooperación

DESCARREGAR LA GUIA


El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica l'acord pel qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic, l'elaboració de la qual ha sigut impulsada i coordinada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i que es troba disponible en el portal de la Generalitat així com a la web de la Conselleria

La guia és una ferramenta amb valor metodològic i didàctic que pretén facilitar la inserció de clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i en l'atorgament de subvencions. L'objectiu d'aquesta és integrar, de manera efectiva, criteris socials, ambientals i ètics en les accions de les administracions públiques.

La guia conté una sistematització de la normativa existent a nivell europeu, estatal i autonòmic, així com una recopilació i una definició exhaustiva dels conceptes relacionats amb la responsabilitat social. Recopila, a més, possibles clàusules a incloure en els processos de contractació, amb la recollida d'exemples reals i de recomanacions com a pràctiques dolentes.

Amb la publicació d'aquesta guia pràctica, dirigida als poders públics de la Generalitat i als ens instrumentals d'aquests, el Consell vol convertir el Govern valencià en un referent en matèria de responsabilitat social.

Aquesta idea comença amb la presa de consciència de l'ús important de recursos públics que es dediquen a la contractació administrativa i de la consideració que poden produir efectes positius en les persones o els col·lectius, a vegades més vulnerables. Per a això, és necessari superar les dificultats existents, com ara el desconeixement de les possibilitats que ofereix la normativa vigent, o la falta de materials didàctics o de suport als òrgans de contractació.

La Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic és fruit de la tasca realitzada per un grup de treball integrat per tècnics de diferents conselleries, així com de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i del Consell de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local. Ha coordinat aquest equip la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

Scroll al inicio