Generalitat Valenciana: convocatòria de subvencions a entitats ciutadanes per a l’enfortiment de la participació en l’àmbit de l’associacionisme

Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions, les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana i amb seu o delegació estable en aquesta, que complisquen els requisits previstos en el resolc quatre de la resolució de convocatòria.

Objecte

Subvencions per al finançament de projectes, amb actuacions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l’enfortiment de la participació ciutadana en l’àmbit de l’associacionisme.

A aquest efecte, s’entendrà per participació ciutadana l’exercici del dret de la ciutadania a participar en el procés de presa de decisions públiques i en l’elaboració, execució i avaluació de les polítiques públiques.

Se subvencionaran les actuacions destinades a complir els objectius generals següents:

a) Accions de formació en matèria de participació ciutadana i foment de l’associacionisme.

b) Foment de la participació de les persones físiques o jurídiques associades en el dia a dia de l’entitat.

c) Foment de la cooperació interasociativa o el treball en xarxa amb altres entitats.

Bases reguladores

Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’aproven les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l’exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d’altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública (DOGV 7798, 06.06.2016).

Import

1. La present convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.02.01.112.90.4, línia S7310000, de la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023, amb un crèdit màxim d’un milió set-cents cinquanta mil euros (1.750.000,00 euros).

2. La subvenció màxima per projecte serà:

a) Per al cas de confederacions i federacions d’associacions, siga com siga el seu àmbit territorial, i fundacions i associacions d’àmbit autonòmic: 27.000 euros per projecte.

b) Per al cas de fundacions i associacions d’àmbit inferior a l’autonòmic: 7.000 euros per projecte.

L’import global màxim establit en el resolc tercer de la resolució de convocatòria per a finançar aquestes subvencions, es distribuirà destinant un 75% a les entitats descrites en la lletra a), del punt 2 d’aquest apartat i el 25% a les entitats descrites en la lletra b), d’aquest apartat. En el cas que la quantia econòmica destinada a cadascun dels dos grups d’entitats citats anteriorment no s’esgotara íntegrament, el sobrant podrà ser aplicat a les sol·licituds de l’altre grup.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació telemàtica de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.

Scroll al inicio