Diputación de Valencia: resolución de la convocatoria 2022 de ayudas y subvenciones a ONGD ppara proyectos de Sensibilización social u/o Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN:

Primer. Concedir les subvencions a les entitats i projectes citats en l’Annex I, que degudament certificat pel Sr. Secretari General, s’incorpora en l’expedient, per l’import que apareix especificat en aquest, i que ascendeix a un total de 117.790,41 euros, dirigides al finançament de projectes i activitats de Sensibilització social i/o Educació per al Desenvolupament i la ciutadania global, en l’àmbit de la província de València, de l’any 2022.
La justificació de la despesa de les subvencions concedides es realitzarà d’acord amb els conceptes especificats en els projectes presentats.

Segon. Denegar a les entitats i projectes citats en l’Annex II, que degudament certificat pel Sr. Secretari General, s’incorpora a l’ex- pedient, les subvencions sol·licitades, pels motius que s’expressen en aquest.

Tercer. Donades les especials característiques de les entitats benefi- ciàries de les subvencions, així com dels destinataris últims de les ajudes, es declara exemptes a aquestes ONGD de l’obligació de prestar garantia o caució, sense perjudici que en cas que no justi- fiquen la totalitat de la subvenció concedida, hauran de sotmetre’s al procediment de reintegrament per les quantitats no justificades d’acord amb la Llei General de Subvencions.

Scroll al inicio