CAIXA POPULAR: CONVOCATÒRIA 2020 de SUBVENCIONS per a la realització de PROJECTES d’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ

Gràcies a la col·laboració entre Caixa Popular, la CVONGD-Coordinadora Valenciana d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament i els clients titulars del Estalvi Solidari, s’han creat les ajudes destinades a afavorir l’educació per al desenvolupament i la sensibilització amb l’objectiu de promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i el Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l’eradicació de la pobresa i la desigualtat.

BASES CONVOCATÒRIA 2020 de SUBVENCIONS per a la realització de PROJECTES d’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ

Objetiu:

 

La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, recolzada per Caixa Popular per a la realització de projectes de Sensibilització en l’àmbit no formal a iniciativa de les ONGD, per a promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l’eradicació de la pobresa i la desigualtat

Àmbit territorial de l´ejecució:

Comunitat Valenciana.

Fons disponibles:

La dotació total és de 15.000 €. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. La suma màxima per projecte serà de 3.000 €

Qui pot solicitarla:

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats membre de la Coordinadora Valenciana d`ONGD que complisquen amb els requisits establits en la convocatòria. Cada entitat podrá presentar un sol projecte.

Procediment i termini de presentació dels projectes:

La convocatòria serà publicada en la pàgina web de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

El Formulari amb el Annex I es presentaran en versió digital en el correu electrònic: info@caixapopular.es i info@cvongd.org.

Termini de sol·licitud: del dia 25/06/2020 fins al 30/09/2020 tots dos inclusivament. El projecte s’ha de presentar amb el justificant de recepció electrónica. El projecte s’ha de presentar amb l’acuse de rebut o, en el seu cas amb una resposta formal de recepció per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD. Els projectes rebuts fora del termini indicat no s`avaluaran.

Requisits i documentació a presentar:

Les entitats sol·licitants hauran de lliurar:

Criteris de Valoració:

Jurat:

El jurat estarà compost per cinc membres en representació de Caixa Popular, les universitats públiques de València y el Consell Municipal de Cooperació de València. El Jurat avaluador estarà conformat per:

  • dues persones assignades per la Universitat de València i/o la Universitat Politècnica de València.
  • dues persones designades per Caixa Popular.
  •  una persona designada pel Consell Valencià de Cooperació Municipal, aliena al personal tècnic de la Coordinadora Valenciana d’ONGD i la seua junta directiva.

La persona designada del Consell no podrà pertànyer a cap de les entitats que presenten projectes a aquesta convocatòria.

El nomenament del jurat es farà públic en www.caixapopular.org y www.cvongd.org, al costat de la resolució del concurs. A la vista de les propostes rebudes el jurat seleccionarà els projectes que considere més idonis, podent sol·licitar la documentació necessària que estime oportuna.

La resolució provisional del Jurat es farà pública al mes de novembre del 2020.

La resolució definitiva del Jurat de caràcter inapel·lable, es farà pública dues setmanes després i es comunicarà per escrit a les ONGD beneficiaries. Concórrer a esta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases. Els projectes no seleccionats seran conservats 30 dies a partir de la data de publicació de la resolució del jurat. Passat este termini, els projectes es destruiran.

En cas d’empat entre dos o més projectes avaluats es farà públic un sorteig al que les entitats implicades seran convocades.

Despeses subvencionables:

Les despeses han d’estar relacionades amb el projecte presentat. El màxim de costos indirectes no pot superar el 10% de les despeses subvencionables.

Forma de pagament:

La transferència de fons pel total de la subvenció es farà en el número de compte de Caixa Popular indicat per l’entitat beneficiària que esta facilitarà a la CVONGD en info@cvongd.org  en un termini de 14 dies des de la comunicació de la resolució definitiva.

En cas de renúncia de l`ajuda per part de l`entitat beneficiària els fons corresponentss`adjudicaran al primer projecte que ha quedat sense financiació en la resolució definitiva.

El lliurament de les subvencions es farà en un acte públic al voltant del 10 de desembre 2020.

Obligació de les entitats beneficièries:

Les entitats seleccionades amb les que escol·labore estaran obligades a:

  • Incorporar la marca de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d`ONGD en quants materials gràfics i suports de les activitats objecte d`ajuda es realitzen.
  • Facilitar la informació del desenvolupament del projecte durant la seua realització.
  • Presentar memòria econòmica i narrativa del projecte en format del finançador majoritari del projecte o en format que l’entitat utilitza per a rendir comptes davant la ciutadania, en el correu electrònic: info@caixapopular.es i info@cvongd.org
  • Executar el projecte abans del 1 de juliol 2021.
  • Publicar el resum del projecte abans del 1 de juliol 2021 en la seua pàgina web.
  • En cas de ser beneficiària de les ajudes d’aquesta convocatòria de l’anys anteriors, haver complit amb la forma i termini de les obligacions de les entitats beneficiàries.
Scroll al inicio